Wij respecteren uw Privacy


AVG | Algemene Verordening Gegevensbescherming
Hairstudio Baarn is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Hairstudio Baarn
https://www.hairstudiobaarn.nl 
Reigerstraat 14
3742VP Baarn 035-5414149
 
Kim Horsman is de Functionaris Gegevensbescherming van Hairstudio Baarn, zij is te bereiken via hairstudiobaarn@gmail.com
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Hairstudio Baarn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hairstudiobaarn@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Hairstudio Baarn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 
Uw gegevens worden uitsluitend aangewend voor het realiseren van een klantenkaart waarbij de doelstelling is om een zo een optimaal mogelijke dienst in onze kapsalon te kunnen verlenen.
 
 
Geautomatiseerde besluitvorming
Hairstudio Baarn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hairstudio Baarn) tussen zit. Hairstudio Baarn  gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 
Wij verwerken uw e-mail met de software programma's van gmail en Jimdo
Onze beveiligde website maakt gebruik van de Software van Jimdo
 
Delen van persoonsgegevens met derden
Hairstudio Baarn verstrekt uitsluitend aan derden (bijvoorbeeld het verwerken van email) en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hairstudio Baarn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hairstudio Baarn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hairstudiobaarn@gmail.com
 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 
Hairstudio Baarn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
 
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 
Hairstudio Baarn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Kapsalon of via hairstudiobaarn@gmail.com 
 
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Het afhandelen van uw betaling (pinbetalingen)
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 
Hairstudio Baarn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bovenstaande gegevens hebben met uw toestemming een bewaartermijn zolang u klant bent van onze salon.
Wanneer u echter langer dan 1 jaar onze salon niet heeft bezocht worden deze gegevens vernietigd